Wzór pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Nasza praca doktorska może różnić się w zależności od dziedziny w jakiej się specjalizujemy. Nie da się zatem stworzyć jednego wzoru, który będzie pasować do każdej rozprawy. Poniżej zapoznasz się z przykładową konstrukcją pracy, która może pomóc w stworzeniu własnej.

Pierwsza w kolejności jest strona tytułowa. Na tej stronie powinny znaleźć się informacje o uczelni i wydziale, tytuł pracy, imię i nazwisko doktoranta, imię i nazwisko promotora, miejscowość i rok.

Spis treści oczywiście będzie uzależniony od tego jakie elementy chcemy zamieścić w naszej pracy. Powinien być on jednak bardzo szczegółowy z uwzględnieniem (poza rozdziałami i podrozdziałami w części retorycznej) wstępu, wykazu skrótów, podsumowania, literatury, spisu tabel, załączników czy rysunków.

W naszej rozprawie warto przygotować rozbudowany wykaz skrótów. Powinniśmy go uporządkować katalogując poszczególne kategorie. W obrębie poszczególnych kategorii umieszczamy je w kolejności alfabetycznej.

Szczególne znaczenie w pracy doktorskiej ma wprowadzenie. Powinno ono obejmować prezentację omawianych zagadnień wraz ze wskazaniem rozstrzyganego lub rozstrzyganych problemów. W tym miejscu przedstawiamy przyjęte metody badawcze oraz stan prawny. W zależności od tematyki pracy możemy w tym miejscu zebrać najważniejsze wnioski lub zawrzeć krótki rys historyczny.

W części merytorycznej pracy bierzemy pod uwagę poszczególne rozdziały.

W zakończeniu naszej pracy powinniśmy zebrać najważniejsze wnioski oraz je rozstrzygnąć. W końcowej części pracy zamieszczamy wykaz literatury oraz innych źródeł.

Struktura pracy doktorskiej może się różnić w zależności od dziedziny nauki i wymogów danej uczelni, jednak typowa praca doktorska składa się z następujących sekcji:

  1. Tytuł i streszczenie: Tytuł powinien być jasny i informujący o temacie pracy, a streszczenie powinno zawierać krótkie podsumowanie zawartości pracy i wniosków.
  2. Wprowadzenie: Wprowadzenie powinno wyjaśnić kontekst badania, ujawnić jego cel i zakres, a także wprowadzić czytelnika do tematu.
  3. Literatura przeglądowa: Ta część powinna omawiać i analizować istniejącą literaturę na temat i ujawnić luki w wiedzy, które praca doktorska ma wypełnić.
  4. Metodologia: Opis metod, które zostały użyte do zbierania i analizowania danych, powinien być jasny i szczegółowy.
  5. Wyniki i dyskusja: Tutaj powinny być przedstawione i omówione wyniki badań, a także porównane z wynikami innych badań.
  6. Wnioski: W tej części powinny zostać przedstawione wnioski wynikające z badania, a także ich znaczenie dla danej dziedziny nauki i praktyki.
  7. Bibliografia: Lista użytych źródeł powinna zostać zamieszczona na końcu pracy.
  8. Załączniki: Tutaj powinny zostać umieszczone wszelkie dodatkowe materiały, takie jak tabele, wykresy i zdjęcia, które uzupełniają treść pracy.

Należy pamiętać, że wymagania dotyczące struktury i formatu pracy doktorskiej mogą różnić się w zależności od dziedziny nauki i uczelni, więc ważne jest, aby upewnić się, że praca spełnia wymagania swojej uczelni.

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy doktorskiej