Metody badawcze w pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Praca doktorska jest swego rodzaju świadectwem opanowania metod badawczych oraz pogłębiania wiedzy specjalistycznej. Doktorat musi stanowić samodzielne rozwiązanie danego zagadnienia naukowego przez autora. Praca powinna być także wykonana odpowiednimi metodami, właściwymi dla danej dyscypliny naukowej. To autor odpowiada za wybór problemu, przedmiotu i metody badań oraz za całościowe ujęcie tematu.

Metodologia to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności oraz wartości poznawczej. Możemy wyróżnić metodologię nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

W naukach społecznych będziemy zajmować się weryfikowaniem hipotez. W tym wypadku najczęstszą formą zbierania danych jest ankieta , której sposób przeprowadzenia oraz struktura respondentów musi być dokładnie ustalona według odpowiednich zasad. Do opracowania naszych wyników warto zastosować statystykę opisową.

W naukach technicznych zajmujemy się udowodnieniem danej tezy. W tym przypadku często dokonuje się pomiarów za pomocą mierników z zachowaniem właściwych warunków otoczenia. Wszystkie uzyskane wyniki mogą być zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy. Do opracowania tego typu prac stosuje się najczęściej opis matematyczny.

Musimy jednak pamiętać, że wiele nauk posiada swoje własne metodologie lub korzysta z dorobku innych. Tak na przykład metody statystyczne w formie zmodyfikowanej dostosowanej do zagadnień ekonomii noszą miano ekonometrii.

Metody badawcze to także sposoby, które są używane do zbierania i analizowania danych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze zawarte w pracy doktorskiej. Oto kilka przykładów popularnych metod badawczych:

  1. Badanie literatury: przegląd literatury na temat i zdefiniowanie stanowiska w sprawie.
  2. Badanie ankietowe: użycie kwestionariusza lub ankiety, aby zebrać informacje od określonej grupy respondentów.
  3. Obserwacja: bezpośrednie lub pośrednie obserwowanie zjawisk i zachowań.
  4. Wywiady: rozmowa z wybraną grupą respondentów w celu zgromadzenia informacji.
  5. Badanie eksperymentalne: manipulowanie jednym lub kilkoma zmiennymi i obserwowanie ich wpływu na inne zmienne.

Wybór odpowiedniej metody badawczej zależy od celu i zakresu badania oraz od pytań badawczych, które chce się zadać. Ważne jest, aby metody były odpowiednie do celu badania i aby zapewnić ich wiarygodność i rzetelność.

Potrzebujesz pomocy w doborze metody badawczej? Napisz do nas