Plan pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Naszej pracy doktorskiej nie musimy wcale rozpoczynać od wstępu czy pierwszego rozdziału. Wbrew pozorom najłatwiej będzie nam rozpocząć pracę od środka, a dokładniej od materiału i metod. Oczywiście przed tym powinniśmy mieć gotowy i zatwierdzony tytuł oraz konspekt pracy.

Nie chronologiczna kolejność ma swoje uzasadnienie. Z rozmów z doświadczonymi autorami mającymi na swoim koncie wiele prac naukowych wynika, że przyjmują właśnie taką kolejność. W taki sposób zaczynamy pisanie od najłatwiejszej części pracy. Opis materiału i metod jest w zasadzie streszczeniem tego co jest do zrobienia. Podążając krok po kroku w krótkim czasie powstanie nam cały rozdział. Kiedy ujrzymy całkiem przyzwoity początek łatwiej będzie nam zabrać się do pisania kolejnych części. Oczywiście naszą pracę doktorską możemy rozpocząć od dowolnego etapu.

Po napisaniu każdego z rozdziałów warto odłożyć je na kilka dni na bok, zaś potem do nich powróć i spojrzeć na nie krytycznym okiem pod kątem treści i formy. Drugie spojrzenie na całość pozwoli nam odrzucić fragmenty najmniej istotne, czasem zmienić kolejność zdań czy paragrafów. Warto także zwrócić uwagę na błędy wynikające z szybkiego pisania. Po wstępnym sprawdzeniu pracę możemy wysłać do naszego promotora. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak, aby promotor systematycznie sprawdzał nasze postępy i korygował nas rozdział po rozdziale.

Trzymanie się takiego planu pracy doktorskiej jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Wzór Planu Pracy Doktorskiej

 1. Tytuł pracy doktorskiej
  • Precyzyjny i jasny tytuł odzwierciedlający główną tematykę badawczą.
 2. Streszczenie
  • Krótki opis projektu, ukazujący główne cele, metody i oczekiwane wyniki.
 3. Wprowadzenie
  • Ogólny kontekst badawczy.
  • Istotność tematu dla dziedziny nauki.
  • Cel ogólny pracy.
 4. Przegląd literatury
  • Analiza aktualnych źródeł literaturowych związanych z tematem.
  • Wskazanie luki badawczej, której praca ma służyć.
 5. Cel szczegółowy i pytania badawcze
  • Dokładne sformułowanie celu pracy.
  • Spis pytań badawczych lub hipotez, które mają zostać zweryfikowane w trakcie badań.
 6. Metodologia
  • Opis wykorzystanych metod badawczych.
  • Opis narzędzi, technik i procedur badawczych.
  • Kryteria wyboru uczestników badania oraz ich rekrutacja.
  • Analiza etyczna i zgodność z regulacjami prawnymi.
 7. Planowany harmonogram prac
  • Chronologiczny rozkład działań planowanych w ramach projektu.
  • Ewentualne punkty kontrolne i oceny postępów.
 8. Planowane rozdziały pracy
  • Wstępna koncepcja struktury pracy doktorskiej podzielona na rozdziały i podrozdziały.
 9. Oczekiwane wyniki
  • Krótki opis przewidywanych wyników badawczych.
  • Wskazanie potencjalnych implikacji dla dziedziny nauki.
 10. Plan dyseminacji wyników
  • Strategia publikowania wyników.
  • Plan uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych.
 11. Bibliografia
  • Lista literatury i źródeł, które zostały użyte przy tworzeniu planu oraz które planuje się użyć podczas realizacji pracy.
 12. Załączniki
  • Dodatkowe materiały, takie jak kwestionariusze, narzędzia badawcze, schematy, tabele, itp.

Powyższy wzór jest ogólnym przykładem, który może zostać dostosowany do specyficznych wymagań konkretnej uczelni lub programu doktorskiego. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pisania konsultować się z promotorem lub innymi ekspertami w danej dziedzinie, aby dostosować plan do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.