Pisanie prac doktorskich

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Współczesna wiedza, ujęta w ramy poszczególnych dziedzin nauki i tworzących je dyscyplin naukowych, stanowi praktycznie nieskończony obszar dociekań teoretycznych i eksperymentów badawczych, służących w swym wymiarze globalnym rozwojowi cywilizacji ludzkiej, a w aspekcie indywidualnym spotęgowaniu twórczych możliwości samorealizacyjnych. Charakterystyczną cechą wielu dyscyplin naukowych, wśród nich także dydaktyki, jest to, że ich istota tkwi głęboko nie tylko w samym przedmiocie i naturze badań, lecz również w sposobie opracowania i pisemnego dokumentowania rezultatów działalności ściśle naukowej, badawczej czy dydaktycznej.

Dlatego też wychodząc na przeciw wymaganiom stawianym na coraz to wyższym poziomie powstała koroporacja naukowa zreszająca pracowników naukowych i ekspertów dziedzinowych / branżowych, którzy w ramach posiadanych przez siebie kompetencji od ponad 13lat świadczą konsultacje przy pisaniu prac doktorskich i habilitacyjnych a także publikacji naukowych.

Konsultacje merytoryczne świadczone przez nasz serwis zawierają się w przygotowaniu, opracowaniu i redakcji tekstów naukowych (prace doktorskie i habilitacyjne) tzw. Editorial assistant – dotyczą one następujących zagadnień:

 • analizy wyników badań i dyskusje,
 • artykuły naukowe / konferencyjne,
 • case study,
 • doradztwo naukowe – konsulting,
 • eseje naukowe,
 • korekty stylistyczne i gramatyczne,
 • materiały na konferencje,
 • monografie naukowe,
 • prezentacje naukowe,
 • publikacje naukowe / konferencyjne,
 • publikowanie artykułów w Internecie i serwisach społecznościowych dla naukowców
 • raporty naukowo – techniczne,
 • referaty,
 • sporządzanie ankiet,  wywiadów i innych narzędzi badawczych,
 • tłumaczenia naukowo – specjalistyczne,
 • wyszukiwanie i selekcję materiałów źródłowych,

W swojej działalności naukowej nie stosujemy kryteriów (standardów) pozanaukowych. Jesteśmy bezstronni przed­stawiamy i sprawiedliwie oceniamy rzetelność pracy, włożony wysiłek twórczy i osiągnięte wartości naukowe. W swojej działalności szanujemy poglądy autorytetów naukowych, ale wyżej od nich ceni rze­czowe argumenty uzyskane z badań. Poglądy i wypowiedzi opiera na wiary­godnych faktach naukowych. Rewiduje, kwestionuje i odrzuca nawet swoje

Pomoc świadczona jest w języku: Polskim, Angielskim i Niemieckim / inne wg. życzenia …

i dotyczy następujących gałęzi nauki:

1. Nauki biologiczne

1) biochemia
2) biofizyka
3) biologia
4) biotechnologia
5) ekologia
6) mikrobiologia

2. Nauki chemiczne

1) biochemia
2) biotechnologia
3) chemia
4) technologia chemiczna

3. Nauki ekonomiczne
1) ekonomia
la) finanse
2) nauki o zarządzaniu
3) towaroznawstwo

4. Nauki farmaceutyczne

5. Nauki fizyczne

1) astronomia
2) biofizyka
3) fizyka
4) geofizyka

6. Nauki humanistyczne

1) archeologia
2) bibliologia i informatologia
3) etnologia
4) filozofia
5) historia
6) historia sztuki
7) językoznawstwo
8) kulturoznawstwo
9) literaturoznawstwo
10) nauki o polityce
11) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
12) nauki o sztuce
13) nauki o zarządzaniu
14) pedagogika
15) psychologia
16) religioznawstwo
17) socjologia

7. Nauki leśne

1) drzewnictwo
2) leśnictwo
8. Nauki matematyczne
1) informatyka
2) matematyka

9. Nauki medyczne

1) biologia medyczna
2) medycyna
3) stomatologia

10. Nauki o kulturze fizycznej
11. Nauki o Ziemi

1) geofizyka
2) geografia
3) geologia
4) oceanologia

11 a. Nauki o zdrowiu
12. Nauki prawne

1) nauka o administracji
2) prawo
3) prawo kanoniczne

13. Nauki rolnicze

1) agronomia
1a) biotechnologia
2) inżynieria rolnicza
3) kształtowanie środowiska
4) ogrodnictwo
5) rybactwo
6) technologia żywności i żywienia
7) zootechnika

14. Nauki techniczne

1) architektura i urbanistyka
2) automatyka i robotyka
3) biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
4) biotechnologia
5) budowa i eksploatacja maszyn
6) budownictwo
7) elektronika
8) elektrotechnika
8a) energetyka
9) geodezja i kartografia
10) górnictwo i geologia inżynierska
11) informatyka
12) inżynieria chemiczna
13) inżynieria materiałowa
13a) inżynieria produkcji
14) inżynieria środowiska
15) mechanika
16) metalurgia
17) technologia chemiczna
18) telekomunikacja
19) transport
20) włókiennictwo

15. Nauki teologiczne
16. Nauki weterynaryjne
17. Nauki wojskowe
18. Sztuki filmowe
19. Sztuki muzyczne

1) dyrygentura
2) instrumentalistyka
3) kompozycja i teoria muzyki
4) reżyseria dźwięku
5) rytmika i taniec
6) wokalistyka

20. Sztuki plastyczne

1) sztuki piękne
2) sztuki projektowe
3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki
21. Sztuki teatralne